Правила и условия за ползване

Чл. 1. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Габриела елеганс ЕООД – гр.Варна, наричано по долу Доставчик и клиентите (ползвателите), наричани Потребител/и, които ползват за покупка на стоки или услуги от електронния магазин, собственост на Габриела елеганс ЕООД с Интернет адрес http://www.gabriella-shop.com, наричан по долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


С натискането на обект, картинка, линк ( различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.gabriella-shop.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия и давате изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Габриела елеганс ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Подвис, бл 31, вх Г
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Варна, бул. Съборни 9
 4. Данни за кореспонденция: гр.Варна, бул. Съборни 9,
  Email: shop@gabriella-bg.com , тел: +359 52 602354
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201693538,
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201693538
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e онлайн магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.gabriella-shop.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки и услуги, включително и следното:
 8. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 9. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори свързани с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет – www.gabriella-shop.com;
 10. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 11. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 12. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 13. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 14. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
  Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
  Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.gabriella-shop.com или друго средство за комуникация от разстояние.
  (2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет – www.gabriella-shop.com.
  (4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
  (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
  Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.
  ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
  (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
  (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“ и „Поръчай“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
  (4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
  (5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
  (6) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
  Чл. 8 Потребителят няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Потребителят не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Габриела елеганс ” ЕООД вреди.
  Чл. 9. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 16. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 17. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 18. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 19. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки или услуги, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или са с променени по поръчка на Потребителя характеристики, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 21. (1) Доставчикът предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл. 21. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 22. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката по вид и количество, да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Потребители, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл.23 Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Чл. 10. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
  (2) Договорът се сключва на български език.
  (3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.gabriella-shop.com
  (4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
  (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
  (6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
  (7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.
  (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
  (9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.
  Чл. 11. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
  А) Регистриране на Потребител:
  Чл. 12. (1) За да се регистрира Потребител е необходимо да се спазят следните стъпки:
 2. Избор на бутон „Вход ”;
 3. Избор на бутон „Създаване на профил“
 4. Въвеждане на валиден e-mail адрес, който ще бъде Основен електронен адрес за кореспонденция между Потребителя и Доставчика.
  4.Въвеждане и повторение на парола избрана от Потребителя.
  5.Избор на бутон „Регистрация“
  (2) След приключване на процедурата Потребителя получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.
  (3) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.
  В случай на загубена (забравена) парола „Габриела елеганс“ ЕООД изпраща нова парола на електронната поща на Потребителя.
  Чл 13. (1) Потребител, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.gabriella-shop.com, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.
  (2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Потребителят ще може да въведе или редактира вече въведени личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Потребителя. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Потребителя следва да бъде направена нова регистрация.
  (4) Не се изисква задължително въвеждане на лични данни и адреси за поддържането на профила на Потребителя, до момента на първа поръчка в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.gabriella-shop.com
  (3) Лични данни и адрес за доставка могат да бъдат въведени за първоначална регистрация и при първата поръчка на стоки при избор на бутон „Поръчай“
  Б) Сключване на договор от регистриран потребител:
  Чл. 14. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
 5. Разглеждане на моделите: Потребителят влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.
 6. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Потребителят продукт ще се появи в Количката. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Потребителят се отказва.
 7. При избор на бутон „Преглед на количката” Потребителят вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в Количката, Потребителят може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от Количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.
 8. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Потребителят има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон и да въведе нови, актуални данни. Те ще се актуализират при финализиране на поръчката.
 9. Процедурата приключва чрез избиране на бутона”Поръчване”.
  (2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Потребителя на посочения от него e-mail адрес. Същата справка се визуализира на екрана веднага след изпращане на поръчката. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а и с помощта на който Потребителят може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.
  (3) При посочване от Потребителя при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Габриела елеганс” ЕООД.
  В) Сключване на договор от нерегистриран потребител:
  Чл. 15 (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
 10. Разглеждане на моделите. Потребителят избира продукт, който желае да поръча.
 11. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Потребителя продукт ще се появи в Количката. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Потребителят се отказва.
 12. При избор на бутон „Преглед на количката” Потребителят вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в Количката, Потребителят може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от Количката в случай, че желае да се откажете от избрания продукт.
 13. Преди приключване на поръчката Потребителят трябва да въведе данни за доставка, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с Общите условия за пазаруване, посочени в сайта на „Габриела елеганс“ ЕООД. Ако желае да получи фактура, Потребителят отбелязва това обстоятелство и въвежда данни за фактурата.
 14. Процедурата приключва чрез избиране на бутон ”Поръчване”.
  (2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Същата справка се визуализира на екрана веднага след изпращане на поръчката. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Потребителят може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.
  (3) При посочване от Потребителя при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Габриела елеганс“ ЕООД.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на Интернет адрес www.gabriella-shop.com.
Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на Интернет адрес www.gabriella-shop.com.
Чл. 26. Всеки един Потребител, с приемането на настоящите Общи условия, се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) „Габриела елеганс” ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.gabriella-shop.com, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.
(2) Задължение на Потребителя е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.
(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребител и Доставчика, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.
Чл. 28. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес www.gabriella-shop.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 32. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.gabriella-shop.com

Абонирайте се и получавайте съвети за интериорен дизайн, специални оферти и ексклузивни покани!

Ще уважавамe вашата поверителност.